Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky
účasti na pohybových kurzoch organizovaných spoločnosťami
BE COOL, s.r.o. a Sport Kids Academy, o.z.

Preambula
BE COOL, s.r.o. a Sport Kids Academy, o.z. (ďalej len každá jednotlivo a/alebo spoločne aj ako „Spoločnosť“) v súlade so svojimi predmetmi podnikania (činnosti) a s cieľom podporovať rozvoj športu a telesnej kultúry detí, mládeže, rekreačných športovcov ako aj širokej športovej verejnosti Spoločnosť organizuje pohybové kurzy (i) v priestoroch Sport Kids Park – nákupné centrum EUROVEA , Pribinova 8, 811 09 Bratislava, (iv)  – na rôznych miestach v Slovenskej republike a v zahraničí (ďalej len ,,Pohybové kurzy“). Tieto Všeobecné zmluvné podmienky účasti na pohybových kurzoch organizovaných Spoločnosťou (ďalej len „VZP“) sa považujú za súčasť zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a Klientom.

Definície
Predmetom týchto VZP je úprava práv a povinností zmluvných strán  vyplývajúcich z účasti  klienta na pohybovom kurze. Na účely týchto VZP a zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a Klientom majú ďalej uvedené pojmy význam, ktorý im je v týchto VZP pripísaný, a to:

,,Spoločnosť“ - znamená BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, IČO: 35 751 452, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vl.č. 17768/B a / alebo  občianske združenie Sport Kids Academy, o.z. so sídlom Krajinská 37, 821 06 Bratislava, IČO: 42 352 975, registrované na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-42113 dňa 30.8.2013.

,,Klient“ - znamená osobu, ktorá je uvedená ako záujemca o účasť na pohybovom kurze, dieťa zastúpené rodičom alebo zákonným zástupcom uvedeným v Prihláške.

,,Zmluva“ - znamená zmluvný vzťah uzatvorený medzi Spoločnosťou a Klientom, pričom Zmluva sa považuje za uzatvorenú vyplnením a odoslaním Prihlášky Klientom na internetovej stránke Spoločnosti www.sportkidsacademy.sk, prípadne vyplnením tlačenej prihlášky a jej podpisom a jej následným potvrdením zo strany Spoločnosti (t.j. prijatím návrhu na uzavretie Zmluvy) a zaplatením Ceny v plnej výške

,,Pohybový kurz“ alebo aj „Kurz“- znamená konkrétny časový úsek pohybovej aktivity uvedený v Prihláške

,,Prihláška“ - znamená registračnú prihlášku Klienta na pohybový kurz z ponuky jednotlivých Pohybových kurzov, vyplnenú Klientom na internetovej stránke Spoločnosti alebo v papierovej podobe, pričom zaslanie riadne vyplnenej Prihlášky Spoločnosti sa považuje za návrh Klienta na uzavretie Zmluvy. Pri ucelených kolektívoch môže Prihlášku nahradiť objednávka, prípadne iná dohodnutá forma zmluvy.

„Cena“ - znamená Cenu za Pohybový kurz.

„Prevádzka“ - znamená (i) priestor v Sport Kids Park – nákupné centrum EUROVEA , Pribinova 8, 811 09 Bratislava a (iv)  miesto konania Pohybového kurzu v Slovenskej republike a v zahraničí

Čl. I.
Rezervácia Pohybového kurzu

Klient si rezervuje Pohybový kurz prostredníctvom papierovej Prihlášky a jej zaslaním na adresu uvedenú na internetovej stránke Spoločnosti alebo osobne alebo online prostredníctvom registračného systému www.sportkidsacademy.sk. Zaslanie riadne vyplnenej Prihlášky Spoločnosti sa považuje za návrh Klienta na uzavretie Zmluvy.

Čl. II.
Platobné podmienky

V Cene za Pohybový kurz je zahrnuté vedenie Pohybových kurzov školeným inštruktorom - trénerom, zabezpečenie podmienok na plnohodnotné vykonávanie pohybových aktivít, ktoré sú  obsahom Pohybového kurzu.

 1. Pohybový kurz je potrebné uhradiť najneskôr do 7 dní od potvrdenia Prihlášky Spoločnosťou.
  Pohybový kurz je možné uhradiť 4 spôsobmi:
  • bankovým prevodom na účet Spoločnosti (uvedený v kontakte na www.sportkidsacademy.sk) a to najneskôr do 7 dní od potvrdenia Prihlášky zo strany Spoločnosti
  • v hotovosti priamo na Prevádzke
  • terminálom na Prevádzke
  • platbou kreditom v registračnom systéme www.sportkidsacademy.sk (kredit na klientskej karte)
  • v maximálne dvoch splátkach, pričom prvá splátka činí 50% z celkovej Ceny kurzu a druhá splátka musí byť zaplatená najneskôr do 2 mesiacov od dátumu podpisu prihlášky na Pohybový kurz
 1. Pokiaľ zo strany Klienta nedôjde k zaplateniu Ceny Pohybového kurzu najneskôr do 7 dní od potvrdenia Prihlášky Spoločnosťou, zmluvný vzťah nevznikne a Spoločnosť je bez ďalšieho oprávnená uprednostniť ďalších záujemcov  o daný Pohybový kurz.
  V takomto prípade sa na už potvrdenú Prihlášku hľadí ako na bezpredmetnú, ibaže sa Spoločnosť s Klientom dohodnú inak.
 2. Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Klient uhradil Cenu v lehote podľa týchto VZP, ak však pred uhradením Ceny Klientom došlo k uhradeniu Ceny na ten istý Pohybový kurz inými účastníkmi tak, že prípustná kapacita predmetného Pohybového kurzu sa tým naplnila, na daný Pohybový kurz nie je možné prijať ďalšieho Klienta.
 3. V prípade, že Spoločnosť odstúpi od Zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje Klienta a ponúkne mu možnosť zúčastniť sa iného Pohybového kurzu v tej istej Cene. Pokiaľ si Klient nevyberie z ponuky, Spoločnosť je povinná vrátiť mu celú sumu do 7 dní odo dňa odmietnutia dodatočnej ponuky Klientom.
 4. V prípade, že bude Cena Pohybového kurzu uhradená oneskorene, Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy.
 5. V prípade, že nebude zaplatená druhá splátka podľa bodu 1., písmeno e) tohto článku, Spoločnosť má právo odstúpiť od Zmluvy a neumožniť Klientovi (dieťaťu) pokračovať v Kurze. 

Čl. III.
Práva a povinnosti Spoločnosti

 1. Spoločnosť má právo zrušiť Pohybový kurz najmä v nasledovných prípadoch:

a) nedostatočná obsadenosť Kurzu,
b) bezprostredná hrozba živelných pohrôm (napr. požiar, povodeň a pod.),
c) výskyt nebezpečných nákaz,
d) z dôvodu zlyhania prevádzkyschopnosti zariadenia a pod.,
e) z oprávnených dôvodov Spoločnosti.

 1. Spoločnosť nezodpovedá za akékoľvek škody na zdraví či majetku, ktoré sa Klientovi spôsobili úmyselne, z nedbalosti, neopatrnosti či precenením jeho fyzických síl.
 2. Spoločnosť nezodpovedá za akékoľvek škody na zdraví či majetku, ktoré vzniknú klientovi v dôsledku nedodržania postupu, pokynov Spoločnosti alebo jeho  inštruktorom – trénerom podľa Čl. IV bod 7,8 a 9.
 3. V prípade, že dieťa nenastúpi na Pohybový kurz z dôvodu úrazu alebo iných ťažkých zdravotných problémov, môže Spoločnosť na základe potvrdenia od lekára dieťaťa  umožniť Klientovi náhradu lekcií v plnom rozsahu vymeškania v najbližšom možnom
  termíne. 
 4. Spoločnosť je oprávnená bezodkladne vylúčiť z účasti na kurze takého Klienta, ktorý opakovane, či hrubým spôsobom porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z týchto všeobecných zmluvných podmienok alebo Zmluvy. V taktom prípade je daný Klient povinný bezpodmienečne okamžite opustiť priestory – prevádzku, v ktorých prebieha Kurz.

Čl. IV.
Práva a povinnosti Klienta

 1. Klient je povinný najneskôr v deň nástupu dieťaťa, ktoré navštevuje Pohybový kurz bez sprievodu rodiča na Pohybový kurz doručiť Spoločnosti kópiu preukazu poistenca dieťaťa.
 2. V prípade, že Klient alebo osoba Klientom splnomocnená nedoručí kópiu preukazu poistenca dieťaťa podľa bodu 1. tohto článku najneskôr v deň nástupu dieťaťa na Pohybový kurz, je Spoločnosť oprávnená odstúpiť od Zmluvy a Klient nemá nárok na vrátenie Ceny. Klient alebo osoba Klientom splnomocnená je povinná priviesť dieťa na Pohybový kurz v určenom čase a potvrdiť príchod dieťaťa v dochádzkovej knihe vlastným podpisom a preukázaním sa OP.
 3. Klient alebo osoba Klientom splnomocnená je povinná dieťa vyzdvihnúť, a to v čase a na mieste určenom programom Pohybového kurzu, pričom  v dochádzkovej knihe potvrdí vyzdvihnutie dieťaťa, ako aj čas jeho vyzdvihnutia.
 • Klient alebo osoba Klientom splnomocnená je osobitne povinná informovať Spoločnosť o zdravotných resp. sociálnych ťažkostiach, ktoré by mohli počas návštevy prevádzky u dieťaťa nastať alebo ktoré by mohli účasť dieťaťa na Pohybovom kurze obmedziť, najmä o alergiách a ochoreniach, ktorými dieťa trpí.
 • V prípade, že Klient písomne informuje Spoločnosť podľa bodu 4., je zároveň povinný poskytnúť (odovzdať) lieky Spoločnosti vzťahujúce sa k oznámenej alergii alebo ochoreniu, ak dieťa také lieky užíva a poučiť Spoločnosť o dávkovaní liekov.
 • Ochorenie alebo úraz oprávňuje Spoločnosť k ukončeniu účasti dieťaťa na Pohybovom kurze a jeho odvezenie z prevádzky na určené miesto na náklady Klienta, bez nároku na vrátenie Ceny za nevyužité služby.
 • Klient je povinný nahradiť všetky škody, ktoré spôsobí jeho dieťa v prevádzke, a to i tretím osobám ešte počas jeho návštevy.
 • Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že počas trvania Pohybového kurzu v Prevádzke Spoločnosť nezodpovedá za osobné veci účastníka Pohybového kurzu.
 • Práva a povinnosti Klienta uvedené v bodoch 1-8 tohto článku sa vzťahujú i na Klienta (dospelá osoba).
 • Klient podpisom prihlášky potvrdzuje, že dieťa, ktoré nastúpi do Pohybového kurzu  má základné sociálne návyky, je schopné zaradiť sa do kolektívu, je schopné prijať autoritu a rešpektovať pokyny inštruktorov, trénerov a personálu prevádzky, je schopné Pohybový kurz absolvovať bez prítomnosti sprevádzajúcej osoby.
 • Klient je povinný riadiť sa pokynmi Spoločnosti, lektorov – trénerov. Klient je povinný dodržiavať prevádzkový Poriadok, ktorý je uvedený na stránke Spoločnosti www.sportkidsacademy.sk
 • Počas Kurzu nesmie Klient narušovať riadny priebeh Kurzu, obťažovať svojím správaním ostatných účastníkov Kurzu a dodržiavať zásady hygieny a slušného správania.
 • V prípade, že Klient zistí, že jeho zdravotný stav mu neumožňuje pokračovať v Kurze (ak by jeho pokračovanie ohrozovalo jeho či iných účastníkov Kurzu) je povinný toto okamžite oznámiť Spoločnosti.  

Čl. V.
Odstúpenie od Zmluvy

 1. Klient môže písomne odstúpiť od Zmluvy a to bez udania dôvodu. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia Spoločnosti.
 2. Klient má právo okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade hrubého porušenia povinnosti Spoločnosti vyplývajúcich z týchto všeobecných podmienok alebo uzavretej Zmluvy.
 3. Klient nemá nárok na vrátenie Ceny, ani jej pomernej časti.
 4. Spoločnosť je oprávnená okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade, že okolnosti jej neumožnia poskytnúť služby – Kurz v dohodnutom termíne ani v náhradnom termíne. V takom prípade má Klient nárok na vrátenie Ceny Kurzu, či jeho nevyčerpanej časti ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy.
 5. Spoločnosť je ďalej oprávnená okamžite odstúpiť od Zmluvy z dôvodu hrubého porušenia povinností Klienta uvedených v týchto všeobecných zmluvných podmienkach, prevádzkového poriadku alebo Zmluvy. V takomto prípade je Klient povinný zaplatiť Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške časti Ceny nevyčerpaného Kurzu. Nárok na zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety môže byť započítaný proti nároku Klienta na vrátenie Ceny nevyčerpanej časti Kurzu.

Čl. VI.
Ochrana osobných údajov

 • Pre účely zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Klient (dieťa) svojou účasťou  na Pohybovom kurze v postavení dotknutej osoby podľa § 11 Zákona a podpisom prihlášky na Pohybový kurz dáva svoj súhlas spoločnosti BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, IČO: 35751452 ako Prevádzkovateľovi, na spracúvanie jeho osobných údajov na vymedzený účel.

Zoznam osobných údajov: názov hodiny, Kurzu, miesto konania Kurzu, periodicita, meno a priezvisko dieťaťa, bydlisko (ulica, mesto, PSČ), dátum narodenia, pohlavie, vek, adresa školy, škôlky, meno a priezvisko sprevádzajúcej osoby, meno a priezvisko klienta (zákonného zástupcu), pohlavie, bydlisko (ulica, mesto, PSČ), telefonický a emailový kontakt, doplňujúce údaje o zdravotnom stave dieťaťa, klienta, Cena Kurzu a spôsob úhrady.
Vymedzený účel: prihlasovanie a registrácia účasti na Kurze, spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti klienta k organizácií Kurzu Prevádzkovateľa pred, počas a po Kurze, spracovanie platieb účastníkov Kurzu.
Klient súhlasí, aby osobné údaje (zoznam) boli poskytnuté spoločnosti creona, s.r.o., podľa vymedzeného účelu a tretím osobám (napr. tréneri) ktoré zabezpečujú Kurz. 
Doba platnosti súhlasu sú 3 roky od podpisu prihlášky.

 • Zároveň zaškrtnutím poľa v Prihláške do Kurzu súhlasí so zaradením do:
  • informačného systému Marketing - účel: vytvorenie, spracovanie a šírenie obrazových, printových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z účasti na kurze aj jeho sprievodných akcií (promo, propagácia, charita) vo verejných telekomunikačných kanáloch, spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti o činnosti Prevádzkovateľa pred, počas a po kurzu, spracovanie osobných údajov za účelom spracovania dokumentačných materiálov spoločnosti BE COOL, s.r.o., pre informačné a dokumentačné účely partnerov kurzu a pre marketingové účely prevádzkovateľa a partnerov prevádzkovateľa. Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, pohlavie, bydlisko, emailová adresa, telefonický kontakt, zvukový alebo obrazový záznam osoby. Doba platnosti súhlasu sú 3 roky od podpisu prihlášky
  • informačného systému Newsletter - účel: zasielanie obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z účasti na kurze, zasielanie informačných emailov o pripravovaných akciách, informácie o ponúkaných výhodách pre účastníkov kurzu, pre marketingové účely prevádzkovateľa a partnerov prevádzkovateľa. Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, pohlavie, bydlisko, emailová adresa, telefonický kontakt, zvukový alebo obrazový záznam osoby. Doba platnosti súhlasu sú 3 roky od podpisu prihlášky
  • zároveň súhlasím, aby moje osobné údaje boli poskytnuté partnerom Prevádzkovateľa (spoločnosti, ktoré sú partnerom Prevádzkovateľa na Pohybových kurzoch) za účelom poskytnutia výhod pri využití ich služieb, kúpe ich tovaru, zasielania informácií o novinkách a pripravovaných akciách, o ponúkaných výhodách pre Klientov a marketingové účely.  Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, pohlavie, miesto bydliska, štát, emailová adresa, telefonický kontakt. Doba platnosti súhlasu sú 3 roky od podpisu prihlášky
 • Klient výslovne súhlasí s obrazovým a zvukovým záznamom v rámci Pohybového kurzu a následným využitím týchto záznamov na propagáciu činností organizovaných Spoločnosťou, rovnako tak súhlasí s ich zverejnením na internetovej stránke www.sportkidsacademy.sk, prípadne iných stránok a aplikáciách a zároveň berie na vedomie, že online stream záznam Pohybového kurzu je využívaný výlučne pre účely bezpečnosti a kontroly prevádzky.
 1. Klient súhlasí, aby Spoločnosť aj po ukončení Zmluvy ďalej viedla vo svojom informačnom systéme osobné údaje Klienta (dieťaťa), a to pre prípad ďalšieho uzavretia Zmluvy, aby mohol byť Klient Spoločnosťou identifikovaný ako stály zákazník. Spoločnosť zároveň na základe uvedeného bude a je oprávnená ponúkať Klientovi zvýhodnené podmienky na Pohybové kurzy a iné aktivity Spoločnosti.
 2. Osobné údaje sú evidované a sprístupnené len pracovníkom Spoločnosti a spoločnosti creona, s.r.o. (správa klientskeho systému). Výnimku tvoria obrazové a zvukové záznamy sprístupnené verejnosti.

Čl. VII.
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VZP sú dostupné k nahliadnutiu na recepcii Prevádzky Spoločnosti a online na www.sportkidsacademy.sk.
 2. Všetky zmeny a dodatky týchto VZP musia byť urobené písomne.
 3. Právne vzťahy týmito VZP neupravené, sa spravujú ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 4. Klient podpisom prihlášky na Kurz prehlasuje, že sa s VZP oboznámil, ich obsah je mu jasný, určitý a zrozumiteľný a zaväzuje sa ich plniť.
 5. V ostatných otázkach v týchto VZP neupravených platia príslušné ustanovenia Prevádzkového a návštevného poriadku Prevádzky a prevádzkové poriadky platné v mieste konania Pohybového kurzu
 6. Tieto VZP nadobúdajú účinnosť dňom 3.9.2015

Mgr. Jozef Pukalovič
BE COOL, s.r.o.
konateľ, v.r.

Mgr. Jozef Pukalovič
Sport Kids Academy, o.z.
člen výboru, v.r.