Prevádzkový a návštevný poriadok

Preambula

Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia:
Obchodné meno:        BE COOL, s.r.o.
Adresa sídla:               Nevädzová 6, 821 01 Bratislava
IČO:                           35 751 452
Registrácia:                 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č. 17768/B
Adresa prevádzky:     Obchodno-zábavné centrum Bory Mall, súp. č. 6780 Bratislava - Lamač
Označenie prevádzky: Športovo-vzdelávacie centrum pre deti a dospelých
(ďalej len „Prevádzkovateľ“) 

Článok I.
Popis a organizácia prevádzky

Prevádzka Sport Kids Academy (ďalej len „Prevádzka“) je umiestnená v nebytových priestoroch na prvom poschodí objektu Obchodno-zábavného centra Bory Mall, súp. č. 6780 Bratislava – Lamač.
Výmera Prevádzky je 207,65 m2 s technickým označením priestoru G102. 

Vstupnú časť Prevádzky tvorí recepcia, v ktorej sa uskutočňuje preberanie, odovzdávanie a registrácia návštevníkov a súčasne slúži aj ako zóna určená pre osvieženie a oddych návštevníkov Prevádzky.

Pri recepcii sa nachádzajú uzamykateľné skrinky pre účely prezliekania detí a ostatných návštevníkov a odkladania ich šatstva a obuvi. K tomuto účelu taktiež slúži aj priestor šatne, kde sa taktiež nachádzajú uzamykateľné skrinky.

Pri recepcii sa nachádza sociálne zariadenie – WC pre deti vybavené umývadlom a toaletou ako aj samostatné sociálne zariadenie pre dospelých, umývadlami a štandardnou toaletou.

Jadrom priestoru určeného pre športovú a pohybovú činnosť je telocvičňa s kapacitou do 10 detí, ktorá spolu s prídavnými zariadeniami a pomôckami vytvára optimálne podmienky pre pohybové aktivity návštevníkov ako sú detský basketbal, futbal, atletika, gymnastika a cvičenia pohybovo-motorického charakteru pre rodičov s deťmi.

Účelom zariadenia je vyplniť deťom aj spolu s rodičmi ich voľný čas pohybovými aktivitami a to formou rôznych kurzov pod dohľadom športových lektorov a trénerov - pracovníkov Prevádzkovateľa.

V prípade akýchkoľvek problémov so správaním alebo zdravím dieťaťa, vrátane úrazov a prejavenia sa akútneho ochorenia alebo prenosného parazitárneho ochorenia, prítomný pracovník Prevádzky bezodkladne telefonicky kontaktuje rodiča dieťaťa, resp. inú osobu, ktorá dieťa do Prevádzky priviedla. V prípade potreby a podľa aktuálnej situácie pracovník Prevádzky poskytne dieťaťu prvú pomoc alebo kontaktuje rýchlu zdravotnú pomoc.

Prevádzka nie je určená na stravovanie detí, nie je v nej jedáleň. Prevádzka je tiež prispôsobená, v prípade záujmu rodičov, na organizovanie osláv pre deti. Pracovník Prevádzky, ktorý je zdravotne a odborne spôsobilý, zabezpečí podanie občerstvenia deťom v priestoroch Prevádzky.
Článok II.
Pravidlá a zásady činnosti Prevádzky

Všeobecné pravidlá slúžia na dodržiavanie bezpečnosti, poriadku a čistoty v Prevádzke, ako aj starostlivosti o  návštevníkov. Návštevníci  Prevádzky sú povinní správať sa tak, aby nerušili iných návštevníkov, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku Prevádzky a ostatných návštevníkov a aby svojimi úkonmi nenarúšali činnosť Prevádzky.

Otváracie a prevádzkové hodiny sú viditeľne vyznačené pri vstupe do Prevádzky. Žiadna osoba nie je oprávnená vstupovať do Prevádzky mimo otváracích hodín. Vstup je povolený až po otvorení Prevádzky a nástupe pracovníkov Prevádzky a po ukončení činnosti Prevádzky je návštevník povinný Prevádzku opustiť.

Zákaz vstupu do Prevádzky platí pre:      
        a) osoby pod vplyvom alkoholu, psychotropných, návykových alebo toxických látok
        b) osoby so zvieratami
        c) osoby trpiace prenosnými infekčnými chorobami, prechladnuté, osoby s otvorenými poraneniami, alergiami prípadne inými chronickými ochoreniami a zdravotnými ťažkosťami alebo akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných návštevníkov
        d) osoby, ktoré zamýšľajú využiť Prevádzku na komerčné, alebo neštandardné využitie bez povolenia zodpovednej osoby (manažér Prevádzky)
        e) osoby špinavé a v znečistenom oblečení.

Prevádzkové pokyny pre návštevníkov
Návštevník je povinný:
        a) používať čistú a vhodnú športovú obuv a vhodné oblečenie
        b) používať z hygienických dôvodov vlastný uterák pri športových aktivitách
        c) dodržiavať a rešpektovať pokyny pracovníkov Prevádzky
        d) dodržiavať čistotu a hygienu v Prevádzke
        e) po ukončení činnosti uložiť použité náradie na miesto tomu určené, nevynášať náradie z Prevádzky
        f) v prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku, prípadne poruchy zariadenia a vybavenia Prevádzky, informovať pracovníkov  Prevádzky
        g) neodkladne informovať pracovníkov Prevádzky v prípade zistených a náhlych zdravotných problémov návštevníkov Prevádzky
        h) využívať skrinky v šatni na odkladanie odevu a ďalej sa riadiť pokynmi pracovníkov Prevádzky - skrinky nie sú určené na odkladanie cenných vecí a za veci odložené mimo riadne uzamknutých skriniek Prevádzkovateľ nezodpovedá
        i) šetrne zaobchádzať so zariadeniami Prevádzky a nepoškodzovať priestory Prevádzky
        j) správať sa slušne v rámci dobrých mravov voči návštevníkom a zamestnancom Prevádzky.

Na Prevádzke Sport Kids Academy  je potrebné dodržiavať aj tieto pokyny:

Deti môžu byť prijaté do Sport Kids Academy len v sprievode rodiča, zákonného zástupcu alebo zodpovednej osoby, ktorá nemôže byť mladšia ako 18 rokov (ďalej len „rodič“). Dieťa do 3 rokov môže byť prijaté do Prevádzky a využívať jej služby iba v sprievode rodiča, ktorý musí byť pri dieťati počas celej návštevy v Prevádzke. Rodič zodpovedá za dieťa po celú dobu jeho pobytu v Prevádzke.
Rodič, resp. iná zodpovedná osoba je povinná poučiť svoje dieťa o pravidlách správania sa uvedených v tomto prevádzkovom poriadku a zároveň je nevyhnutné rešpektovať pokyny personálu Prevádzky.

V Prevádzke je potrebné správať sa tak, aby nedochádzalo k neúmernému resp. zámernému ničeniu športových pomôcok a iného zariadenia. V prípade hrubého porušenia pravidiel správania sa, tzn. konanie ktorým by dieťa ohrozovalo zdravie iných osôb alebo by zámerne ničilo zariadenie, je personál Prevádzky oprávnený dieťa vykázať z priestorov hracej plochy.
O tejto skutočnosti bude rodič bezodkladne telefonicky informovaný personálom Prevádzky. Rodič je povinný si dieťa vyzdvihnúť do 15 min od uskutočnenia takéhoto hovoru.

V Prevádzke  je potrebné vyvarovať sa akéhokoľvek nevhodného správania resp. rušenia alebo obmedzovania iných detí a návštevníkov. Deti sú povinné správať sa navzájom ohľaduplne, aby nedošlo k ich zraneniu, alebo zraneniu iných osôb.

Kvalita a bezpečnosť športových pomôcok je garantovaná certifikátmi dodávateľov. V prípade, že pri hre dôjde k poškodeniu akéhokoľvek zariadenia v Prevádzke, musí byť takáto skutočnosť oznámená personálu. To isté platí aj pre prípad nájdenia poškodených športových pomôcok a iných predmetov Prevádzky.

V prípade, ak dôjde k prekročeniu maximálnej prípustnej kapacity Prevádzky, personál Prevádzky môže obmedziť vstup ďalších návštevníkov do Prevádzky. Rozhodnutie o obmedzení vstupu ďalších návštevníkov je výlučne v kompetencii personálu Prevádzky.

Každý návštevník Prevádzky je povinný dodržiavať pokyny personálu, pričom sa výslovne ZAKAZUJE:

 • priniesť si a používať vlastné hračky, ako aj tvrdé, ostré predmety príp. predmety zo skla, to platí aj pre retiazky, prívesky, šperky, sponky, hodinky, mobilné telefóny, slnečné okuliare, atď., ktoré môžu viesť k zraneniu (dioptrické okuliare na vlastné nebezpečenstvo)
 • priniesť a konzumovať vlastné jedlo a nápoje, okrem detí do 3 rokov
 • konzumovať jedlo a nápoje mimo vyhradeného priestoru
 • žuvať žuvačky v Prevádzke
 • manipulovať s ohňom, zapaľovať sviečky, alebo akokoľvek manipulovať so zábavnou pyrotechnikou
 • vstupovať dospelým osobám návštevníkov bez dieťaťa 
 • fajčiť v celom priestore Prevádzky
 • šplhať a liezť na miestach, ktoré na to nie sú uspôsobené
 • vyhotovovať obrazové a zvukové záznamy osôb ako aj skupín bez ich súhlasu (pre  fotografovanie a filmovanie slúžiace na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať písomné povolenie od zodpovednej osoby – manažér Prevádzky)      
 • zasahovať do technického a vnútorného vybavenia Prevádzky (vzduchotechnika, ozvučenie, osvetlenie)

Do priestorov Prevádzky určených na športovú činnosť je možné návštevníka (dieťa), pustiť po príchode s rodičom alebo poverenou zodpovednou osobou iba po jeho registrácii na recepcii a odložení jeho osobných vecí do šatne, ktorá je na to určená a súčasťou ktorej sú skrinky na odkladanie osobných vecí návštevníka (dieťaťa).
Osobné veci návštevníka (dieťaťa) budú uložené do skrinky a následne zamknuté kľúčom odovzdaným rodičom pracovníkovi recepcie, ktorý mu pridelí číslo a zapíše ho do registračného formulára.
Návštevník je povinný riadne  opatrovať kľúč od skrinky v šatni, vstupnú kartu  alebo iné prevzaté veci od Prevádzkovateľa. Návštevník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Prevádzkovateľovi ich stratou, poškodením alebo zneužitím.

Návštevník  je povinný  zakaždým pri odchode z Prevádzky skrinku vyprázdniť a nechať ju odomknutú s kľúčom v zámku skrinky.

Ak návštevník nevyprázdni skrinku podľa predchádzajúceho odseku tohto článku, Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, resp. dobe nájmu otvoriť. Prevádzkovateľ neručí za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú.

Prevádzkovateľ má povinnosť veci nájdené v otvorenej skrinke skladovať max. 14 dní. Pri odovzdaní daných vecí bude Prevádzkovateľ účtovať návštevníkovi manipulačný poplatok 8,- EUR.

Registračný formulár pre pobyt v Prevádzke obsahuje údaje návštevníka(dieťaťa): meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, čas hodiny prijatia návštevníka do priestorov Prevádzky a telefonický kontakt rodiča a meno rodiča (prípadne poverenej osoby), ktorá si dieťa príde vyzdvihnúť.
Až po tomto úkone, kedy je vždy prítomný jeho rodič prípadne zákonný zástupca môže pracovník dieťa pustiť do priestorov Prevádzky.

Priestor Prevádzky môže dieťa opustiť až po príchode jeho rodiča prípadne určenej osoby uvedenej v registračnom formulári. V prípade pochybností je personál oprávnený vyžiadať občiansky preukaz na overenie totožnosti preberajúcej osoby. Osoba, ktorá vyzdvihne dieťa z Prevádzky svojím podpisom potvrdzuje, že dieťa preberá v poriadku, t.j. bez zranenia či inej ujmy.

Prevádzkovateľ si v prípade technických alebo iných odôvodnených príčin vyhradzuje právo upraviť otváraciu a zatváraciu dobu. V prípade vyššie uvedených skutočností Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť vstupné, ani iným spôsobom návštevníka odškodniť.

Zodpovednosť
Návštevníci využívajú prevádzkovú časť Prevádzky na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním tohto Prevádzkového poriadku alebo pokynov pracovníkov Prevádzky alebo  Prevádzkového poriadku obchodno-zábavného centra Bory Mall neberie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť. Pohyb detí v Prevádzke je výhradne v zodpovednosti rodičov, pričom Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na zdraví a majetku spôsobené deťmi bez dozoru rodiča. 

Článok III.
Rezervačný systém  a prevádzkové pravidlá

Rezervačný systém umožňuje držiteľom karty BE COOL zarezervovať sa na akúkoľvek ním vybranú službu max. 7  dní vopred. Podmienkou vytvorenia rezervácie je minimálny kredit na karte vo výške služby o ktorú má klient záujem.

V prípade, že sa klient z rezervácie neodhlási včas a rezerváciu nevyužije, systém automaticky zaúčtuje storno poplatok z kreditu vo výške 100% hodnoty služby na ktorú bola rezervácia vytvorená.

Podmienky zrušenia rezervácie telefonicky, alebo priamo v rezervačnom systéme na stránke: www.sportkidsacademy.sk K pohybu po Prevádzke je potrebné používať aktivovanú čipovú kartu. Túto kartu je potrebné nosiť neustále po celej Prevádzke - SKA so sebou. Na čipovú kartu sa načítava všetka konzumácia Klienta ako aj služby. Konečná úhrada zakúpených služieb v SKA sa zrealizuje pri odchode z prevádzky. Klient si pri platbe v hotovosti vždy po zaplatení prepočíta výdavok. Neskoršie reklamácie nebudú uznané. Klienti využívajúci platbu z konta, tí ktorí nemajú dostatočný zostatok na konte, uhradia rozdiel platbou na recepcii. Klient je oprávnený uskutočniť úhradu ceny služieb a ďalších produktov zakúpených v prevádzke v hotovosti. V prípade, ak si Klient zabudne čipovú kartu, je oprávnený čerpať služby v prípade, pokiaľ sa preukáže obsluhe na recepcii platným preukazom totožnosti, aby bolo možné overiť jeho identifikačné údaje.

Platba dennej konzumácie držiteľa čipovej karty
Držiteľ čipovej karty je oprávnený platiť za dennú konzumáciu vždy po ukončení návštevy SKA klubu v hotovosti, kartou, alebo iným ekvivalentom, ktorý prevádzkovateľ akceptuje.

Držiteľ členskej karty má možnosť hradiť dennú konzumáciu platbou z konta, pričom na konte členskej karty musí mať dostatočný zostatok kreditu, ktorý pokrýva dennú konzumáciu. V prípade,  že zostatok kreditu na karte je nižší ako denná konzumácia, držiteľ členskej karty má povinnosť doplatiť rozdiel a následne je tiež oprávnený si dobiť kartu ďalším kreditom.

Zrušenie konta
Osoba, ktorá je vlastníkom čipovej karty  je   oprávnená požiadať o zrušenie tejto karty. V prípade zrušenia členskej karty vráti Prevádzkovateľ Klientovi nevyčerpanú čiastku vkladu zníženú o manipulačný poplatok za zrušenie.

Manipulačný poplatok za zrušenie každej jednej čipovej karty alebo vyúčtovanie každého konta, či iné pohľadávky je 10 EUR.

Článok IV.

Základné podmienky účasti na lekciách, kurzoch a kempoch
Súhlas s týmito základnými podmienkami je podmienkou účasti na hodinách, kurzoch a kempoch. Návštevníci ho potvrdzujú podpísaním Evidenčnej prihlášky a Všeobecných zmluvných podmienok začatím účasti hodinách, kurzoch a kempoch.

Organizácia lekcií, kurzov a kempov
Kurz má daný počet lekcií. Dni, kedy lekcie neprebiehajú z dôvodu sviatku, či prázdnin budú nahradené v inom termíne, alebo sa nerátajú do ceny kurzu. O týchto dňoch, prevádzkovateľ včas informuje všetkých účastníkov.
Na lekciu je vhodné dostaviť sa v dostatočnom časovom predstihu, ktorý umožňuje aklimatizáciu návštevníka alebo dieťaťa a pokojnú prípravu na lekciu. Ku vstupu do priestoru pre cvičenie vyzýva lektor.

Dĺžka lekcie je spravidla 45 min. Dĺžka lekcie pre deti môže byť skrátená (nie však viac ako 10 min.) podľa stupňa pozornosti a nálady detí s ohľadom na ich individuálne potreby.

Po skončení lekcie je možné využiť priestory Prevádzky pre voľnú hru, napr. návšteva detského kútika, v rámci voľného vstupu  v trvaní 60 min.
Ak sa dieťa zapojí do rozbehnutého kurzu, bude mu vyrátaná suma kurzovného podľa počtu nadchádzajúcich hodín podľa nasledujúceho vzorca – počet hodín krát suma za jednu lekciu.

Bezpečnostné a hygienické zásady účasti na lekciách, kurzoch a kempoch
Sprevádzajúca osoba je plne zodpovedná za dieťa po celý čas pobytu v Prevádzke, dieťa nesmie byť ponechané bez dozoru. V prípade potreby vzdialiť sa od dieťaťa môže požiadať lektora o krátkodobú starostlivosť.

Počas lekcie, kurzu, kempu  je zabezpečený dozor nad deťmi zo strany lektorov a pracovníkov Prevádzky.
V kurzoch pre deti do 3 rokov, je na lekcii potrebná účasť rodiča. Rodič zodpovedá za dieťa v čase trvania lekcie. V prípade, že si na určitý cvik alebo úkon rodič, či dieťa netrúfa, nevykonajú ho! Lektor cvik, podľa časových možností, individuálne vysvetlí a predvedie v priebehu alebo po skončení lekcie.
V kurzoch, kde nie je potrebná účasť rodiča,  zodpovednosť preberá za dieťa lektor v čase trvanie lekcie. Rodičia či iná sprevádzajúca osoba zodpovedná za dieťa sa zaväzujú, že dieťa nepríde na hodinu s cukríkom, žuvačkou či iným predmetom v ústach.

Kurzu sa môžu zúčastniť len zdravé deti. Pokiaľ dieťa či rodič (zákonný zástupca) preukazujú zjavné známky ochorenia, je lektor oprávnený zrušiť dieťaťu lekciu bez nároku na náhradu.

Platobné a storno podmienky
Registrácia do lekcií, kurzov a kempov prebieha vyplnením registračnej prihlášky na recepcii Prevádzky alebo vyplnením on-line prihlášky na stránke Prevádzky. Po vyplnení prihlášky je miesto rezervované. Rezervácia je platná  3 dni a v tejto dobe musí byť potvrdená uhradením ceny lekcie, kurzu, kempu na číslo účtu vedeného v peňažnom ústave poskytovateľa kurzu. Do poznámky o platbe je potrebné uviesť názov lekcie, kurzu, kempu a meno účastníka.
V prípade odhlásenia kurzu 7 dní pred jeho začatím je vrátené kurzovné v jeho plnej výške. Kurzovné je vrátené bankovým prevodom do 14 dní od storna kurzu. V prípade zrušenia kurzu v jeho priebehu zo strany Prevádzkovateľa je vrátená pomerná časť kurzovného alebo ponúknuté preradenie do iného kurzu. Návštevník si zvolí kompenzáciu, ktorá mu vyhovuje.

Náhrady lekcií
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nezúčastnenie sa na lekcii. Pre skvalitnenie  služieb ponúka Prevádzkovateľ systém náhradných lekcií, ktorý umožňuje si lekcie nahradiť  v prípade, že bola včas, a to najneskôr jeden deň vopred konania lekcie, neúčasť na lekcii  oznámená Prevádzkovateľovi. V tomto prípade vzniká právo si lekciu nahradiť po dohovore s lektorom. Ak návštevník neohlási vymeškanie lekcie, stráca nárok nahradiť si ju. Pri  nevyužití tejto ponuky z akýchkoľvek dôvodov nevzniká nárok na kompenzáciu  omeškaných lekcií.
Nahlásenie neúčasti  sa prijíma osobne a telefonicky v úradných hodinách na recepcii Prevádzky.

Článok V.
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia návštevníkov
a pracovníkov Prevádzky

Pracovníci Prevádzky priamo vykonávajúci epidemiologicky závažné činnosti sú:
a) zdravotne a odborne spôsobilí
b) vybavení vhodným pracovným odevom, pracovnou obuvou a podľa potreby  
aj ďalšími osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.

Uloženie civilného a pracovného odevu, ako aj pomôcok na upratovanie je oddelené.

V Prevádzke a v priestoroch pre osobnú hygienu (WC) je k dispozícii umývadlo s teplou a studenou pitnou vodou, sprcha.

Odvetranie Prevádzky je zabezpečené prostredníctvom vzduchotechniky obchodno-zábavného centra Bory Mall.

Osvetlenie Prevádzky je zabezpečené nepriamo spôsobom umelého lokálneho osvetlenia. 

Pracovníci Prevádzky - lektori pri poskytovaní služieb používajú také pracovné postupy, nástroje, prístroje, pomôcky a prípravky, aby pri poskytovaní služby nedošlo k ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia a majetku.

Pri vstupe do Prevádzky je umiestnené označenie o zákaze fajčenia. Na recepcii Prevádzky je k dispozícii lekárnička s predpísaným obsahom.

Návod na použitie prístrojov
Pri používaní príslušnej prístrojovej techniky/zariadení sa odporúča plne rešpektovať návod výrobcu. Návod na použitie prístrojov je uložený na recepcii Prevádzky.

Postup pri mechanickej očiste, dezinfekcii a sterilizácii pracovných nástrojov a prístrojov
Každá použitá pomôcka, prístroj určený na opakované použitie sa po každom klientovi dezinfikuje. Po dezinfekcii sa mechanicky očistí za použitia vody a čistiaceho prostriedku.

V Prevádzke sa rešpektuje zásada striedania dezinfekčných prípravkov s rôznou účinnou zložkou ako prevencia vzniku rezistencie mikroorganizmov proti účinnej zložke prípravku.

Postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich vybavenia
Pracovné plochy, podlahy, zariadenia pre osobnú hygienu sa denne pred začatím alebo po skončení prevádzky, príp. priebežne počas výkonu práce mechanicky očistia roztokom teplej vody a čistiaceho prostriedku. Po dôkladnej mechanickej očiste sa tieto plochy dezinfikujú vhodným dezinfekčným prípravkom.

Na dezinfekciu sa používajú dezinfekčné prípravky registrované v SR. Dezinfekčný roztok sa pripravuje vždy čerstvý, čo najkratší čas pred použitím, presne podľa návodu výrobcu, t.j. dodržiava sa výrobcom odporúčaná koncentrácia a expozičný čas.

V Prevádzke sa rešpektuje zásada striedania dezinfekčných prípravkov (min. 1 x štvrťročne) s rôznou účinnou zložkou ako prevencia vzniku rezistencie mikroorganizmov voči účinnej zložke prípravku.

Klimatizačné jednotky v Prevádzke sú kontrolované pravidelne dvakrát do roka, kde čistenie ako aj údržbu vykonajú odborní pracovníci na to určení.

Spôsob a frekvencia upratovania a maľovania Prevádzky

Upratovanie zariadenia sa vykonáva denne pred začatím prevádzky a priebežne počas prevádzky.
Pomôcky na upratovanie sa skladujú v určenom osobitnom priestore .
Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie sa vykonáva najmenej raz za dva roky.
Jeden deň v týždni je vyhradený ako čistiaci deň na kompletné upratovanie a dezinfekciu pracoviska mimo prevádzkových hodín.
Mechanická očista miestností a priestorov zariadení je vykonávaná vysávaním, prípadne pozametaním daných priestorov. Následne sa vykoná umytie podlahy na vlhko s použitím bežných detergentných prostriedkov.   
Pravidelná dezinfekcia prípravkami na báze chlór, napr. SAVO. je vykonávaná raz týždenne, spravidla v piatok, okrem zariadení na osobnú hygienu, kde sa táto dezinfekcia vykonáva denne. Pri používaní dezinfekčných prípravkov postupujeme podľa priloženého návodu  výrobcu a dodržania doby expozície.

Spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekcia

Odpad, ktorý vzniká pri prevádzke zhromažďuje v uzatvárateľných nádobách opatrených plastovými vreckami.
Príslušné zberné nádoby sa denne vyprázdňujú, čistia a dezinfikujú.
Odpad sa zneškodňuje prostredníctvom centrálneho zberného miesta nákupno-zábavného centra Eurovea.

Riešenie mimoriadnych udalostí a havárií sa riadi Prevádzkovým poriadkom obchodno-zábavného centra  Bory Mall, ktorý sa nachádza v Prevádzke.  

Článok VI.
Ochrana osobných údajov
Pre účely tohto Prevádzkového a návštevného poriadku sa v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (ďalej len „zákon“) za dotknuté osoby považujú návštevníci Prevádzky.

Oboznámenie so spracovaním osobných údajov podľa § 15 zákona.

A. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
BE COOL, s.r.o. so sídlom Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, IČO: 35 751 452 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorý je prevádzkovateľom informačného systému BEAS.

B. Vymedzený účel hodiny, kurzu, kempu:

 • prihlasovanie a registrácia účasti
 • spracovanie účastníckej listiny
 • spracovanie hodnotiacej listiny
 • vytvorenie účastníckej zložky/konta (meno a priezvisko, titul, ulica, PSČ, štát, vek, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, dátum platby a stav platby
 • priznanie zľavy člena
 • predvyplnenie údajov účastníckej zložky pri registrácií účasti (vrátane športových podujatí mimo priestorov prevádzky)
 • vytvorenie, spracovanie a šírenie obrazových, printových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov vo verejných telekomunikačných kanáloch (TV, rozhlas, facebook, YOU TUBE, printové médiá - Šport, Pravda, Sme, Nový čas, RUN, Mama a ja, FIT štýl, Bratislavský kuriér, In.Ba, beháme.sk, Staromestské noviny, Slovenka, STAR, LaFamme a iných) a pre prevádzkovateľa na zabezpečenie ochrany majetku a zdravia
 • spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti o činnosti Prevádzkovateľa
 • spracovanie osobných údajov za účelom účasti na propagačnej súťaži organizovanej Prevádzkovateľom
 • spracovanie osobných údajov za účelom spracovania dokumentačných materiálov 
 • pre informačné a dokumentačné účely partnerov Prevádzkovateľa a pre marketingové účely Prevádzkovateľa a partnerov Prevádzkovateľa

C. Zoznam osobných údajov:  meno a priezvisko, titul a vek dospelej osoby, meno a priezvisko, vek dieťaťa, ulica, PSČ, štát, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, poznámka, identifikácia objednaných produktov, dokumentácia (fotografie, video, hlasový záznam) po nevyhnutnú zákonnú dobu.

D. Doplňujúce informácie

 1. Preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje na základe záznamu o poučení oprávnenej osoby
 2. Súhlas dotknutej osoby
 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle §19 ods.1. a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj  pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte.
 4. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v tomto poverení.
 5. Prevádzkovateľ  prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, ktorí sú uvedení v bode 3.
 6. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.
 7. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

E. Poučenie o právach dotknutej osoby:

 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 • Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f), možno obmedziť len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
 • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
 • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa,

ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 • Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
 • písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 • u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 • Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 • Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 • Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 • Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
 • Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 • Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Dotknuté osoby v zmysle  § 11 zákona dávajú podpisom registračnej prihlášky k svojej účasti na lekcii, kurze, kempe Prevádzkovateľa súhlas spoločnosti BE COOL, s.r.o, IČO: 35 751 452, Nevädzová 6, 821 01 na spracúvanie ich osobných údajov na vymedzený účel podľa Oboznámenia so spracovaním osobných údajov.

Dotknuté osoby udeľujú súhlas aby osobné údaje (zoznam) boli poskytnuté partnerom Prevádzkovateľa (spoločnostiam, ktoré sú partnermi Prevádzkovateľa) za účelom poskytnutia výhod  pri využití ich služieb alebo kúpe ich tovaru, zasielania informácií o novinkách a pripravovaných akciách, o ponúkaných výhodách, na marketingové, informačné a dokumentačné účely. Poskytnuté osobné údaje: meno a priezvisko, titul, pohlavie, ulica, PSČ, mesto, štát, vek, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, zvukový alebo obrazový záznam osoby. 

Dotknuté osoby udeľujú súhlas, aby osobné údaje (zoznam prihlasovanie a registrácia účasti na lekciách, kurzoch, kempoch) boli poskytnuté sprostredkovateľovi, spoločnosti creona, s.r.o. pre účely správy a nastavenia klientskeho systému.

Doba platnosti súhlasu: 3 roky.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

Prevádzkový poriadok Prevádzky je sprístupnený na recepcii Prevádzky a webovej stránke: www.sportkidspark.sk

Návštevníci Prevádzky sú zároveň povinní dodržiavať aj podmienky Prevádzkového poriadku obchodno-zábavného centra  Bory Mall, ktorý je taktiež prístupný na recepcii Prevádzky.

Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný Prevádzkovateľ Prevádzky.

V Bratislave, dňa 1.9.2016

                      
Mgr. Jozef Pukalovič, v.r.
konateľ
BE COOL, s.r.o.