PREVÁDZKOVÝ A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK PREVÁDZKY

SPORT KIDS PARK

Prevádzkovateľ:
BE COOL, s.r.o.
Krajinská 37, 821 06 Bratislava
IČO: 35 751 452
Prevádzka:
nákupno-zábavné centrum Eurovea, Pribinova 8, 811 09 Bratislava
názov prevádzky: Sport Kids Park – Eurovea GymPreambula


Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia:
Obchodné meno:    BE COOL, s.r.o.
Adresa sídla:        Krajinská 37, 821 06 Bratislava
IČO:            35 751 452
Registrácia:        Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č. 17768/B
Adresa prevádzky:    Obchodno-zábavné centrum Eurovea, I. poschodie, Pribinova 8, 811 09, Bratislava
Označenie prevádzky:    Zariadenie pre šport a voľný čas detí
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)Článok I.
Popis a organizácia prevádzky


Prevádzka Sport Kids Park – Eurovea gym (ďalej len „Prevádzka“) je umiestnená v nebytových priestoroch na prvom poschodí objektu „Eurovea Galleria“ v Bratislave. Výmera Prevádzky je 370m2.

Vstupnú časť Prevádzky tvorí recepcia, v ktorej sa uskutočňuje preberanie, odovzdávanie a registrácia detí a súčasne slúži aj na účely prezliekania detí a odkladania ich šatstva a obuvi do k tomu určených uzamykateľných skriniek. Pri recepcii sa nachádza priestor, ktorý slúži ako zóna určená pre osvieženie a oddych návštevníkov Prevádzky. Za recepciou sa nachádza priestor, v ktorom sa nachádzajú šmykľavka, lezecká stena, bazén s guľôčkami a malou šmykľavkou a preliezkami.

Vedľa recepcie sa nachádza sociálne zariadenie – WC pre deti vybavené sprchovým kútom, 3 umývadlami, 3 štandardnými toaletami a 1 bezbariérovou toaletou.

Nasledujú dve miestnosti sú určené pre deti na vykonávanie didaktických a tvorivých činností a hier s hračkami. Súčasťou týchto činností sú hygienicky nezávadné hračky a interaktívna videoprojekcia rozvíjajúca priestorovo - motorickú predstavivosť a zručnosť detí.  

Jadrom priestoru určeného pre športovú a pohybovú činnosť je telocvičňa s kapacitou do 25 detí ktorá spolu s prídavnými zariadeniami a pomôckami vytvára optimálne podmienky pre pohybové aktivity návštevníkov ako sú detský basketbal, futbal, atletika, gymnastika a cvičenia pohybovo-motorického charakteru pre rodičov s deťmi.

Celkove Prevádzka slúži na krátkodobú starostlivosť o deti vo veku do 12 rokov.
Účelom zariadenia je vyplniť deťom ich voľný čas pohybovými činnosťami a tvorivými aktivitami a to aj vtedy, keď sa im rodičia osobne nevenujú, a to za prítomnosti pracovníkov prevádzkovateľa.

Dieťa sa môže počas pobytu v Prevádzke venovať rôznym záujmovým aktivitám a to najmä hre s ostatnými deťmi, maľovaniu, sledovaniu videa – produkcie vhodnej pre vek dieťaťa, počítačovým hrám – primeraným príslušnému veku dieťaťa.

V prípade akýchkoľvek problémov so správaním alebo zdravím dieťaťa, vrátane úrazov a prejavenia sa akútneho ochorenia alebo prenosného parazitárneho ochorenia, prítomný pracovník Prevádzky bezodkladne telefonicky kontaktuje rodiča dieťaťa, resp. inú osobu, ktorá dieťa do Prevádzky priviedla. V prípade potreby a podľa aktuálnej situácie pracovník Prevádzky poskytne dieťaťu prvú pomoc alebo kontaktuje rýchlu zdravotnú pomoc.

Prevádzka nie je určená na stravovanie detí, nie je v nej jedáleň. Prevádzka je tiež prispôsobená, v prípade záujmu rodičov, na zorganizovanie oslavy pre dieťa. Pracovník Prevádzky, ktorý je zdravotne a odborne spôsobilý, zabezpečí podanie občerstvenia deťom v priestoroch Prevádzky.Článok II.
Pravidlá a zásady činnosti Prevádzky


Všeobecné pravidlá slúžia na dodržiavanie bezpečnosti, poriadku a čistoty v Prevádzke, ako aj starostlivosti o  návštevníkov. Návštevníci  Prevádzky sú povinní správať sa tak, aby nerušili iných návštevníkov, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku Prevádzky a ostatných návštevníkov a aby svojimi úkonmi nenarúšali činnosť Prevádzky.

Otváracie a prevádzkové hodiny sú viditeľne vyznačené pri vstupe do Prevádzky. Žiadna osoba nie je oprávnená vstupovať do Prevádzky mimo otváracích hodín. Vstup je povolený až po otvorení Prevádzky a nástupe pracovníkov Prevádzky a po ukončení činnosti Prevádzky je návštevník povinný Prevádzku opustiť.

Zákaz vstupu do Prevádzky platí pre:      

         a) osoby pod vplyvom alkoholu, psychotropných, návykových alebo toxických látok
         b) osoby so zvieratami
         c) osoby trpiace prenosnými infekčnými chorobami, prechladnuté, osoby s otvorenými
             poraneniami, alergiami prípadne inými chronickými ochoreniami a zdravotnými
             ťažkosťami alebo akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných návštevníkov
         d) osoby, ktoré zamýšľajú využiť Prevádzku na komerčné, alebo neštandardné využitie
             bez povolenia zodpovednej osoby (manažér prevádzky)
         e) osoby špinavé a v znečistenom oblečení.


Prevádzkové pokyny pre návštevníkov

Návštevník je povinný:
a) používať čistú a vhodnú športovú obuv a vhodné oblečenie
b) používať z hygienických dôvodov vlastný uterák pri športových aktivitách
c) dodržiavať a rešpektovať pokyny pracovníkov Prevádzky
d) dodržiavať čistotu a hygienu v Prevádzke
e) po ukončení činnosti uložiť použité náradie na miesto tomu určené, nevynášať
    náradie z Prevádzky
f) v prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku, prípadne poruchy zariadenia  
    a vybavenia, informovať pracovníkov  Prevádzky
g) neodkladne informovať pracovníkov Prevádzky v prípade zistených a náhlych
    zdravotných problémov návštevníkov Prevádzky
h) využívať skrinky v šatni na odkladanie odevu a ďalej sa riadiť pokynmi
    pracovníkov Prevádzky - skrinky nie sú určené na odkladanie cenných vecí a za
    veci odložené mimo riadne uzamknutých skriniek Prevádzkovateľ nezodpovedá
i) šetrne zaobchádzať so zariadeniami Prevádzky a nepoškodzovať priestory
   Prevádzky
j) správať sa slušne v rámci dobrých mravov voči návštevníkom a zamestnancom
   Prevádzky.


Na Prevádzke Sport Kids Park  je potrebné dodržiavať aj tieto pokyny:

Deti môžu byť prijaté do priestorov Sport Kids Park len v sprievode rodiča, zákonného zástupcu alebo zodpovednej osoby, ktorá nemôže byť mladšia ako 18 rokov (ďalej len „rodič“). Dieťa do 3 rokov môže byť prijaté do Prevádzky a využívať jej služby iba v sprievode rodiča, ktorý musí byť pri dieťati počas celej návštevy v Prevádzke. Rodič zodpovedá za dieťa po celú dobu jeho pobytu v Prevádzke.

Rodič, resp. iná zodpovedná osoba je povinná poučiť svoje dieťa o pravidlách správania sa uvedených v tomto prevádzkovom poriadku a zároveň je nevyhnutné rešpektovať pokyny personálu Prevádzky.

V Prevádzke je potrebné správať sa tak, aby nedochádzalo k neúmernému resp. zámernému ničeniu detských hračiek, atrakcií a iného zariadenia. V prípade hrubého porušenia pravidiel správania sa, tzn. konanie ktorým by dieťa ohrozovalo zdravie iných osôb alebo by zámerne ničilo zariadenie, je personál Prevádzky oprávnený dieťa vykázať z priestorov hracej plochy.
O tejto skutočnosti bude rodič bezodkladne telefonicky informovaný personálom Prevádzky. Rodič je povinný si dieťa vyzdvihnúť do 15 min od uskutočnenia takéhoto hovoru.

V Prevádzke  je potrebné vyvarovať sa akéhokoľvek nevhodného správania resp. rušenia alebo obmedzovania iných detí a návštevníkov. Deti sú povinné správať sa navzájom ohľaduplne, aby nedošlo k ich zraneniu, alebo zraneniu iných osôb.

Kvalita a bezpečnosť hračiek a atrakcií je garantovaná certifikátmi dodávateľov. V prípade, že pri hre dôjde k poškodeniu akéhokoľvek zariadenia v Prevádzke, musí byť takáto skutočnosť oznámená personálu. To isté platí aj pre prípad nájdenia poškodených hračiek, atrakcií a iných predmetov.

V prípade, ak dôjde k prekročeniu maximálnej prípustnej kapacity, personál Prevádzky môže obmedziť vstup ďalších návštevníkov do Prevádzky. Rozhodnutie o obmedzení vstupu ďalších návštevníkov je výlučne v kompetencii personálu Prevádzky.

Personál Prevádzky má právo zakázať vstup ďalších návštevníkov do priestorov galérie nachádzajúcej sa na hornom poschodí Prevádzky, a to v prípade, ak počet návštevníkov presiahne počet 8 detí.Každý návštevník Prevádzky je povinný dodržiavať pokyny personálu, pričom sa výslovne ZAKAZUJE:
-    priniesť si a používať vlastné hračky, ako aj tvrdé, ostré predmety príp. predmety zo skla, to platí aj pre retiazky, prívesky, šperky, sponky, hodinky, mobilné telefóny, slnečné okuliare, atď., ktoré môžu viesť k zraneniu (dioptrické okuliare na vlastné nebezpečenstvo)
-    priniesť a konzumovať vlastné jedlo a nápoje, okrem detí do 3 rokov
-    konzumovať jedlo a nápoje mimo vyhradeného priestoru
-    žuvať žuvačky v Prevádzke
-    manipulovať s ohňom, zapaľovať sviečky, alebo akokoľvek manipulovať so zábavnou pyrotechnikou
-    vstupovať dospelým osobám návštevníkov bez dieťaťa  
-    fajčiť v celom priestore Prevádzky
-    šplhať a liezť po boku atrakcií a na miestach, ktoré na to nie sú uspôsobené
-    šmýkať sa na šmykľavkách po bruchu, kolenách a chrbte a taktiež po nich behať
-    používanie šmykľaviek pri spúšťaní na nich viac ako jednému dieťaťu a taktiež spúšťať po nich hračky a akékoľvek iné predmety
-    nakláňať sa cez zábradlie, neprimerane manipulovať so zariadením Prevádzky aby sa neohrozila bezpečnosť návštevníkov ani nepoškodil majetok prevádzkovateľa
-    vynášať mäkké guľôčky, ktoré sú súčasťou detských atrakcií von z priestoru Prevádzky a taktiež akokoľvek s nimi manipulovať aby sa nepoškodili alebo aby sa neohrozila bezpečnosť pobytu v iných priestoroch, v ktorých sa návštevníci pohybujú
-    využívať lezeckú stenu súčasne viac ako trom návštevníkom
-    vyhotovovať obrazové a zvukové záznamy osôb ako aj skupín bez ich súhlasu (pre  fotografovanie a filmovanie slúžiace na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať písomné povolenie od zodpovednej osoby – manažér Prevádzky)      
-    zasahovať do technického a vnútorného vybavenia Prevádzky (vzduchotechnika, ozvučenie, osvetlenie)

Do priestorov Prevádzky je možné návštevníka (dieťa)  pustiť po príchode v sprievode rodiča alebo poverenej zodpovednej osoby iba po jeho registrácii na recepcii a odložení jeho osobných vecí do šatne, ktorá je na to určená a súčasťou ktorej sú skrinky na odkladanie osobných vecí návštevníka (dieťaťa).

Osobné veci návštevníka budú uložené do skrinky a následne zamknuté kľúčom odovzdaným rodičom pracovníkovi recepcie, ktorý mu pridelí číslo a zapíše ho do registračného formulára.

Návštevník je povinný riadne  opatrovať kľúč od skrinky v šatni, vstupnú kartu  alebo iné prevzaté veci od Prevádzkovateľa. Návštevník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Prevádzkovateľovi ich stratou, poškodením alebo zneužitím.

Návštevník  je povinný  zakaždým pri odchode z Prevádzky skrinku vyprázdniť a nechať ju odomknutú s kľúčom v zámku skrinky.

Ak návštevník nevyprázdni skrinku podľa predchádzajúceho odseku tohto článku, Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, resp. dobe nájmu otvoriť. Prevádzkovateľ neručí za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú.

Prevádzkovateľ má povinnosť veci nájdené v otvorenej skrinke skladovať max. 14 dní. Pri odovzdaní daných vecí bude Prevádzkovateľ účtovať návštevníkovi manipulačný poplatok 8,- EUR.

Registračný formulár pre pobyt v Prevádzke obsahuje údaje návštevníka (dieťaťa): meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, čas hodiny prijatia návštevníka do priestorov Prevádzky a telefonický kontakt rodiča a meno rodiča (prípadne poverenej osoby), ktorá si dieťa príde vyzdvihnúť.
Až po tomto úkone, kedy je vždy prítomný jeho rodič prípadne zákonný zástupca môže pracovník dieťa pustiť do priestorov Prevádzky.

Priestor prevádzky môže dieťa opustiť až po príchode jeho rodiča prípadne určenej osoby uvedenej v registračnom formulári. V prípade pochybností je personál oprávnený vyžiadať občiansky preukaz na overenie totožnosti preberajúcej osoby. Osoba, ktorá vyzdvihne dieťa z Prevádzky svojím podpisom potvrdzuje, že dieťa preberá v poriadku, t.j. bez zranenia či inej ujmy.

Prevádzkovateľ si v prípade technických alebo iných odôvodnených príčin vyhradzuje právo upraviť otváraciu a zatváraciu dobu. V prípade vyššie uvedených skutočností Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť vstupné, ani iným spôsobom návštevníka odškodniť.

Zodpovednosť
Návštevníci využívajú prevádzkovú časť Prevádzky na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním tohto Prevádzkového poriadku alebo pokynov pracovníkov Prevádzky alebo  Prevádzkového poriadku nákupno- zábavného centra Eurovea neberie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť. Pohyb detí v Prevádzke je výhradne v zodpovednosti rodičov, pričom Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na zdraví a majetku spôsobené deťmi bez dozoru rodiča.

Rezervačný systém
 
Rezervačný systém umožňuje držiteľom karty BE COOL zarezervovať sa na akúkoľvek nimi vybranú službu.

Podmienky zrušenia rezervácie telefonicky alebo priamo v rezervačnom systéme na webovej stránke: www.sportkidsacademy.sk.


K pohybu po Prevádzke v prípade športových kurzov je potrebné používať vstupnú kartu, ktorú návštevníkovi vydá recepcia pri vstupe do Prevádzky. Túto kartu je potrebné odovzdať pri začatí lekcie lektorovi. Konečná úhrada zakúpených služieb v Prevádzke sa zrealizuje pri odchode z Prevádzky. Návštevník si pri platbe v hotovosti vždy po zaplatení prepočíta výdavok. Neskoršie reklamácie nebudú uznané. Návštevník je oprávnený uskutočniť úhradu ceny služieb a ďalších produktov zakúpených v prevádzke v hotovosti alebo platobnou kartou.


Článok III.
Základné podmienky účasti na lekciách, kurzoch a kempoch
Súhlas s týmito základnými podmienkami je podmienkou účasti na hodinách, kurzoch a kempoch. Návštevníci ho potvrdzujú podpísaním Evidenčnej prihlášky a Všeobecných zmluvných podmienok začatím účasti hodinách, kurzoch a kempoch.

Organizácia lekcií, kurzov a kempov

Kurz má daný počet lekcií. Dni, kedy lekcie neprebiehajú z dôvodu sviatku, či prázdnin budú nahradené v inom termíne, alebo sa nerátajú do ceny kurzu. O týchto dňoch, prevádzkovateľ včas informuje všetkých účastníkov.
Na lekciu je vhodné dostaviť sa v dostatočnom časovom predstihu, ktorý umožňuje aklimatizáciu návštevníka alebo dieťaťa a pokojnú prípravu na lekciu. Ku vstupu do priestoru pre cvičenie vyzýva lektor.
Dĺžka lekcie je spravidla 45 min. Dĺžka lekcie pre deti môže byť skrátená (nie však viac ako 10 min.) podľa stupňa pozornosti a nálady detí s ohľadom na ich individuálne potreby.
Po skončení lekcie je možné využiť priestory Prevádzky pre voľnú hru, napr. návštevu Prevádzky v rámci voľného vstupu  v trvaní 60 min.
Ak sa dieťa zapojí do rozbehnutého kurzu, bude mu vyrátaná suma kurzovného podľa počtu nadchádzajúcich hodín podľa nasledujúceho vzorca – počet hodín krát suma za jednu lekciu.
Bezpečnostné a hygienické zásady účasti na lekciách, kurzoch a kempoch
Sprevádzajúca osoba je plne zodpovedná za dieťa po celý čas pobytu v Prevádzke, dieťa nesmie byť ponechané bez dozoru. V prípade potreby vzdialiť sa od dieťaťa môže požiadať lektora o krátkodobú starostlivosť.
Počas lekcie, kurzu, kempu  je zabezpečený dozor nad deťmi zo strany lektorov a pracovníkov Prevádzky.
V kurzoch pre deti do 3 rokov, je na lekcii potrebná účasť rodiča. Rodič zodpovedá za dieťa v čase trvania lekcie. V prípade, že si na určitý cvik alebo úkon rodič, či dieťa netrúfa, nevykonajú ho! Lektor cvik, podľa časových možností, individuálne vysvetlí a predvedie v priebehu alebo po skončení lekcie.
V kurzoch, kde nie je potrebná účasť rodiča,  zodpovednosť preberá za dieťa lektor v čase trvanie lekcie. Rodičia či iná sprevádzajúca osoba zodpovedná za dieťa sa zaväzujú, že dieťa nepríde na hodinu s cukríkom, žuvačkou či iným predmetom v ústach.
Kurzu sa môžu zúčastniť len zdravé deti. Pokiaľ dieťa či rodič (zákonný zástupca) preukazujú zjavné známky ochorenia, je lektor oprávnený zrušiť dieťaťu lekciu bez nároku na náhradu.

Platobné a storno podmienky
Registrácia do lekcií, kurzov a kempov prebieha vyplnením registračnej prihlášky na recepcii Prevádzky alebo vyplnením on-line prihlášky na stránke Prevádzky. Po vyplnení prihlášky je miesto rezervované. Rezervácia je platná  3 dni a v tejto dobe musí byť potvrdená uhradením ceny lekcie, kurzu, kempu na číslo účtu vedeného v peňažnom ústave Poskytovateľa. Do poznámky o platbe je potrebné uviesť názov lekcie, kurzu, kempu a meno účastníka.
V prípade odhlásenia kurzu 7 dní pred jeho začatím je vrátené kurzovné v jeho plnej výške. Kurzovné je vrátené bankovým prevodom do 14 dní od storna kurzu. V prípade zrušenia kurzu v jeho priebehu zo strany Prevádzkovateľa je vrátená pomerná časť kurzovného alebo ponúknuté preradenie do iného kurzu. Návštevník si zvolí kompenzáciu, ktorá mu vyhovuje.
Náhrady lekcií
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nezúčastnenie sa na lekcii. Pre skvalitnenie  služieb ponúka Prevádzkovateľ systém náhradných lekcií, ktorý umožňuje si lekcie nahradiť  v prípade, že bola včas, a to najneskôr jeden deň vopred konania lekcie, neúčasť na lekcii  oznámená Prevádzkovateľovi. V tomto prípade vzniká právo si lekciu nahradiť po dohovore s lektorom. Ak návštevník neohlási vymeškanie lekcie, stráca nárok nahradiť si ju. Pri  nevyužití tejto ponuky z akýchkoľvek dôvodov nevzniká nárok na kompenzáciu  omeškaných lekcií.
Nahlásenie neúčasti  sa prijíma osobne a telefonicky v úradných hodinách na recepcii Prevádzky.

Článok IV.
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia návštevníkov
a pracovníkov PrevádzkyPracovníci Prevádzky priamo vykonávajúci epidemiologicky závažné činnosti sú:
a) zdravotne a odborne spôsobilí
b) vybavení vhodným pracovným odevom, pracovnou obuvou a podľa potreby   
    aj ďalšími osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.
    

Uloženie civilného a pracovného odevu, ako aj pomôcok na upratovanie je oddelené.

V Prevádzke a v priestoroch pre osobnú hygienu (WC) je k dispozícii umývadlo s teplou a studenou pitnou vodou, sprcha.

Odvetranie Prevádzky je zabezpečené prostredníctvom vzduchotechniky nákupno-zábavného centra Eurovea.

Osvetlenie Prevádzky je zabezpečené nepriamo spôsobom umelého lokálneho osvetlenia.  

Pracovníci Prevádzky - lektori pri poskytovaní služieb používajú také pracovné postupy, nástroje, prístroje, pomôcky a prípravky, aby pri poskytovaní služby nedošlo k ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia a majetku.

Pri vstupe do Prevádzky je umiestnené označenie o zákaze fajčenia.
Na recepcii Prevádzky je k dispozícii lekárnička s predpísaným obsahom.

Návod na použitie prístrojov
Pri používaní príslušnej prístrojovej techniky/zariadení sa odporúča plne rešpektovať návod výrobcu. Návod na použitie prístrojov je uložený na recepcii Prevádzky.

Postup pri mechanickej očiste, dezinfekcii a sterilizácii pracovných nástrojov a prístrojov
Každá použitá pomôcka, prístroj určený na opakované použitie sa po každom klientovi dezinfikuje. Po dezinfekcii sa mechanicky očistí za použitia vody a čistiaceho prostriedku.

V Prevádzke sa rešpektuje zásada striedania dezinfekčných prípravkov s rôznou účinnou zložkou ako prevencia vzniku rezistencie mikroorganizmov voči účinnej zložke prípravku.

Postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich vybavenia
Pracovné plochy, podlahy, zariadenia pre osobnú hygienu sa denne pred začatím alebo po skončení prevádzky, príp. priebežne počas výkonu práce mechanicky očistia roztokom teplej vody a čistiaceho prostriedku. Po dôkladnej mechanickej očiste sa tieto plochy dezinfikujú vhodným dezinfekčným prípravkom.

Na dezinfekciu sa používajú dezinfekčné prípravky registrované v SR. Dezinfekčný roztok sa pripravuje vždy čerstvý, čo najkratší čas pred použitím, presne podľa návodu výrobcu, t.j. dodržiava sa výrobcom odporúčaná koncentrácia a expozičný čas.
 
V Prevádzke sa rešpektuje zásada striedania dezinfekčných prípravkov (min. 1 x štvrťročne) s rôznou účinnou zložkou ako prevencia vzniku rezistencie mikroorganizmov proti účinnej zložke prípravku.

Klimatizačné jednotky v Prevádzke sú kontrolované pravidelne dvakrát do roka, kde čistenie ako aj údržbu vykonajú odborní pracovníci na to určení.

Spôsob a frekvencia upratovania a maľovania Prevádzky

Upratovanie zariadenia sa vykonáva denne pred začatím prevádzky a priebežne počas prevádzky.
Pomôcky na upratovanie sa skladujú v určenom osobitnom priestore .
Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie sa vykonáva najmenej raz za dva roky.
Jeden deň v týždni je vyhradený ako čistiaci deň na kompletné upratovanie a dezinfekciu pracoviska mimo prevádzkových hodín.
Mechanická očista miestností a priestorov zariadení je vykonávaná vysávaním, prípadne pozametaním daných priestorov. Následne sa vykoná umytie podlahy na vlhko s použitím bežných detergentných prostriedkov.    
Pravidelná dezinfekcia prípravkami na báze chlór, napr. SAVO.. je vykonávaná raz týždenne, spravidla v piatok, okrem zariadení na osobnú hygienu, kde sa táto dezinfekcia vykonáva denne. Pri používaní dezinfekčných prípravkov postupujeme podľa priloženého návodu  výrobcu a dodržania doby expozície.
 

Spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekcia


Odpad, ktorý vzniká pri prevádzke zhromažďuje v uzatvárateľných nádobách opatrených plastovými vreckami.
Príslušné zberné nádoby sa denne vyprázdňujú, čistia a dezinfikujú.
Odpad sa zneškodňuje prostredníctvom centrálneho zberného miesta nákupno-zábavného centra Eurovea.

Riešenie mimoriadnych udalostí a havárií
sa riadi Prevádzkovým poriadkom nákupno-zábavného centra  Euroeva, ktorý sa nachádza v Prevádzke.Článok V.
Ochrana osobných údajov

Pre účely tohto Prevádzkového a návštevného poriadku sa v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov za dotknuté osoby považujú návštevníci Prevádzky.

Oboznámenie so spracovaním osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

A. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
BE COOL, s.r.o. so sídlom Krajinská 37, 821 06 Bratislava, IČO: 35 751 452 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorý je prevádzkovateľom informačného systému BEAS.

B. Vymedzený účel hodiny, kurzu, kempu:
-    prihlasovanie a registrácia účasti
-    spracovanie účastníckej listiny
-    spracovanie hodnotiacej listiny
-    vytvorenie účastníckej zložky/konta (meno a priezvisko, titul, ulica, PSČ, štát, vek, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, dátum platby a stav platby
-    priznanie zľavy člena
-    predvyplnenie údajov účastníckej zložky pri registrácií účasti (vrátane športových podujatí mimo priestorov prevádzky)
-    vytvorenie, spracovanie a šírenie obrazových, printových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov vo verejných telekomunikačných kanáloch (TV, rozhlas, facebook, YOU TUBE, printové médiá - Šport, Pravda, Sme, Nový čas, RUN, Mama a ja, FIT štýl, Bratislavský kuriér, In.Ba, beháme.sk, Staromestské noviny, Slovenka, STAR, LaFamme a iných) a pre prevádzkovateľa na zabezpečenie ochrany majetku a zdravia
-    spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti o činnosti Prevádzkovateľa
-    spracovanie osobných údajov za účelom účasti na propagačnej súťaži organizovanej Prevádzkovateľom
-    spracovanie osobných údajov za účelom spracovania dokumentačných materiálov  
-    pre informačné a dokumentačné účely partnerov Prevádzkovateľa a pre marketingové účely Prevádzkovateľa a partnerov Prevádzkovateľa
 
C. Zoznam osobných údajov:  meno a priezvisko, titul a vek dospelej osoby, meno a priezvisko, vek dieťaťa, ulica, PSČ, štát, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, poznámka, identifikácia objednaných produktov, dokumentácia (fotografie, video, hlasový záznam) po nevyhnutnú zákonnú dobu.

D. Doplňujúce informácie
1.    Preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje na základe záznamu o poučení oprávnenej osoby
2.    Súhlas dotknutej osoby
3.    Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle §19 ods.1. a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj  pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte.
4.    Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v tomto poverení.
5.    Prevádzkovateľ  prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, ktorí sú uvedení v bode 3.
6.    Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.
7.    Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.


E. Poučenie o právach dotknutej osoby:

1.    Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
•    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
•    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
•    vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
•    vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
•    opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
•    likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
•    likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
•    blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
•    Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f), možno obmedziť len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
2.    Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
•    spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
•    využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
•    poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
3.    Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
4.    Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
5.    Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
•    písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
•    osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
•    u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
6.    Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
7.    Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
8.    Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
9.    Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
10.    Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
11.    Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 
Dotknuté osoby v zmysle  § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov dávajú podpisom registračnej prihlášky k svojej účasti na lekcii, kurze, kempe Prevádzkovateľa súhlas spoločnosti BE COOL, s.r.o, IČO: 35 751 452, Krajinská 37, 821 06 na spracúvanie ich osobných údajov na vymedzený účel podľa Oboznámenia so spracovaním osobných údajov.

Dotknuté osoby udeľujú súhlas aby osobné údaje (zoznam) boli poskytnuté partnerom Prevádzkovateľa (spoločnostiam, ktoré sú partnermi Prevádzkovateľa) za účelom poskytnutia výhod  pri využití ich služieb alebo kúpe ich tovaru, zasielania informácií o novinkách a pripravovaných akciách, o ponúkaných výhodách, na marketingové, informačné a dokumentačné účely. Poskytnuté osobné údaje: meno a priezvisko, titul, pohlavie, ulica, PSČ, mesto, štát, vek, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, zvukový alebo obrazový záznam osoby.  

Dotknuté osoby udeľujú súhlas, aby osobné údaje (zoznam prihlasovanie a registrácia účasti na lekciách, kurzoch, kempoch) boli poskytnuté sprostredkovateľovi, spoločnosti creona, s.r.o. pre účely správy a nastavenia klientskeho systému.

Doba platnosti súhlasu: 3 roky.


                                                            

Článok VI.
Záverečné ustanovenia


Prevádzkový poriadok Prevádzky je sprístupnený na recepcii Prevádzky a webovej stránke:

www.sportkidsacademy.sk/sportkidspark

Návštevníci Prevádzky sú zároveň povinní dodržiavať aj podmienky Prevádzkového poriadku nákupno-zábavného centra  Eurovea, ktorý je taktiež prístupný na recepcii Prevádzky.

Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný Prevádzkovateľ Prevádzky.

V Bratislave, dňa 2.9.2015                             

Mgr. Jozef Pukalovič, konateľ
BE COOL, s.r.o