GYMNASTIKA A JEJ POZITÍVNE ÚČINKY NA FYZICKÝ VÝVOJ DIEŤAŤA

 Čo si predstavíme pod pojmom gymnastika?

Mnoho ľudí si neuvedomuje, že pojem gymnastika má veľmi obšírny význam. Nie je to len vrcholový šport alebo akési cvičenie v telocvični na žinenke či hrazde. Pojem gymnastika zahŕňa viacero gymnastických činností, ktoré majú všestranne zamerané, zdravotne orientované alebo výkonnostné ciele. Rozlišujeme všeobecnú gymnastiku, tou je napríklad gymnastika zahrnutá v školskej telesnej výchove a ďalšiu formu gymnastiky predstavujú gymnastické športy. Cieľom všeobecnej gymnastiky je zlepšenie pohybovej výkonnosti, udržiavanie zdravia, zlepšenie fyzickej kondície a celkovej pružnosti a obratnosti organizmu. Je sprístupnená cvičencom všetkých vekových a výkonnostných kategórií. Cieľom gymnastických športov je postupné zvyšovanie výkonnosti s cieľom dosahovať čo najlepšie športové výkony na súťažiach.

Gymnastické športy, ktoré zastrešuje Medzinárodná gymnastická federácia sú:

·         olympijské gymnastické športy – športová gymnastika, moderná gymnastika, skoky na trampolíne,

·         neolympijské gymnastické športy – športový aerobik, športová akrobacia,

·         gymnastika pre všetkých.

Ako gymnastika prospieva všestrannému vývoju dieťaťa a kedy je najvhodnejšie s ňou začať?

Vo všeobecnosti sa gymnastika považuje za základ pre mnohé športy. Gymnastické cvičenia majú pozitívny vplyv na správne držanie tela, rozvíjajú motorické  schopnosti a zvyšujú funkčné možnosti organizmu. Posilňovacími a strečingovými cvičeniami sa rozvíja svalstvo, koordinačné cvičenia napomáhajú k zlepšovaniu rovnováhy a obratnosti. Cvičenie v sprievode hudby tiež rozvíja rytmické cítenie a schopnosť vyjadriť hudbu pohybom. S gymnastikou je vhodné začať už v predškolskom veku, kedy si dieťa najjednoduchšie osvojí pohybové návyky a vytvorí tak širokú pohybovú základňu pre mnoho iných športov, ktorým sa bude môcť venovať v budúcnosti. V prípade vrcholovej gymnastiky je to nevyhnutné, nakoľko si deti už v ranom veku musia osvojiť veľké množstvo koordinačne náročných cvičebných tvarov a získať vysokú úroveň gymnastických zručností. Ak jednotlivé schopnosti nie sú stimulované v takzvaných senzitívnych obdobiach, ich neskorší rozvoj je omnoho náročnejší. Ako príklad si môžeme uviesť rozvoj ohybnosti. Senzitívne obdobie pre rozvoj ohybnosti je približne do ôsmeho roku života, kedy sa dieťa vplyvom intenzívneho tréningu relatívne rýchlo, cca v priebehu pol roka, naučí napríklad rozštep alebo mostík. V neskoršom veku sa táto doba predlžuje a rozvoju ohybnosti treba venovať viac času na úkor rozvoja iných schopností. Je preto málo pravdepodobné, že sa z dievčaťa, ktoré sa v desiatich rokoch začne venovať gymnastike stane v budúcnosti úspešná gymnastka. Samozrejme, všetko závisí od individuálnych zvláštností jednotlivcov.

Prečo je vhodné zaraďovať gymnastiku do tréningového procesu športovcov?

V súčasnosti mnoho trénerov pochopilo, že má veľký význam zaraďovať prostriedky všeobecnej gymnastiky ako doplnkové cvičenie pre športovcov takmer vo všetkých športových odvetviach. Športovcom gymnastika napomáha predchádzať zraneniam svalovo-šľachového aparátu, pretože pravidelným a vhodným zaraďovaním spevňovacích a naťahovacích cvičení sa svaly a šľachy stávajú pružnejšími a pevnejšími, a teda odolnejšími. Vďaka osvojeniu si základných akrobatických tvarov sa tiež naučia ako „správne padať“, a tým predchádzať riziku zranení nielen v ich športovej činnosti ale aj v každodennom živote. Gymnastickými prostriedkami je tiež možné rozvíjať priestorovú orientáciu, reakčnú a kinesteticko-diferenciačnú schopnosť (schopnosť riadiť pohyby v čase a priestore), ktoré sú limitujúcimi schopnosťami napríklad v športových hrách. Vhodne zvolenými cvičeniami tiež dokáže kompenzovať jednostranné zaťaženie a fyzické nedostatky športovcov.

Na záver je dôležité podotknúť, že je nevyhnutné aby gymnastické tréningy viedli kvalifikovaní tréneri, ktorí ovládajú správnu didaktiku nácviku gymnastických tvarov, aby nedochádzalo k získaniu nesprávnych pohybových stereotypov prípadne nežiadúcich zranení.

 

Autor: Mgr. Anita Lamošová