Tréningy materských škôl s nami v Sport Kids Academy

Prečo tréning s profi trénerom?

Hra je charakterizovaná ako najprirodzenejšia činnosť a potreba dieťaťa od útleho veku, až po školský vek. Hra vzniká z vnútornej potreby a vôle dieťaťa. Je najprínosnejším spôsobom učenia sa za predpokladu,že dospelý cieľavedome obohacuje obsah hry, poskytuje názornú oporu pre konanie, primeranú ponuku informácií.
Pohybová hra je uvedomelá zábavná činnosť, ktorej program určuje dohodnutý námet a pravidlá.
Zdravotný význam pohybových hier

  • pohybová hra prispieva k zdravému rastu i vývinu dieťaťa, ak sa vykonáva správne a v zdraviu vyhovujúcom prostredí.
  • Vplýva na rozvoj a činností jednotlivých základných systémov: oporný aparát, nervový aparát, vestibulárny, kardiovaskulárny a termoregulačný aparát. (Šimonek, 2004)

Adekvátna pohybová aktivita predstavuje jednu zo základných podmienok zdravého vývoja jedinca. Súčasťou vytvárania predpokladov pre zdravý spôsob života je formovanie návyku k pravidelnej pohybovej aktivite už od útleho veku. Na nedostatok primeraných pohybových stimulov je detský organizmus veľmi vnímavý. Obmedzenie pohybových aktivít detí predškolského veku má negatívne dôsledky na ich vývoj a môže sa prejaviť v zaostávaní v psychomotorickom vývoji. V pohybových hrách sa vytvárajú vzťahy detí k okolitému svetu, deti sa zoznamujú s materiálnou skutočnosťou, rozširujú sa nové poznatky. Majú možnosť spoznávať  a porovnávať vlastné sily so silami a schopnosťami ostatných detí. Odzeraním, a najmä súťaživým spôsobom si prehlbujú nové skúsenosti a tým rozvíjajú reč, slovný prejav a myslenie.

Vieme, aké je dôležité v materských školách spojiť a najmä prepojiť do edukačného procesu plnohodnotnú a najmä kvalitnú pohybovú aktivitu. Preto sme si pre Vás pripravili plnohodnotnú  a najmä kvalitnú variantu prostredníctvom tréningov s profi trénermi. S niektorými materskými školami spolupracujeme, ako je MŠ Timravina, MŠ Ekodomček, MŠ Veselý Úľ.
Ako fungujeme?
Sport Kids Academy disponuje s vlastnou dopravou, vyzdvihneme si deti priamo z materskej školy  a odvezieme si ich priamo až k nám do Sport Kids Parku Eurovea.

Ako vyzerá náš tréning?
Kvalitný 60 minútový tréning  s profesionálnym trénerom a s profi pomôckami u nás v telocvični. Nachádzame sa na 1. poschodí v druhej časti budovy Eurovea vedľa kín.
Tréning je obsahovo rôznorodý, orientujeme sa najmä na správne dodržiavanie dýchacích cvičení, rozvoj hrubej motoriky, prehlbovanie a spoznávanie doplnkových lokomočných pohybov. Do tréningov zaraďujeme prvky gymnastiky a atletiky. Náčinie  a  atypické pomôcky, ktoré  využívame, pomáhajú rozvoju priestorovej orientácie, rovnováhových, rytmických a kinesteticko-diferenciačných schopností, sily, rýchlosti, výbušnosti a reakcie.