Podmienky členstva

◦ Pred nástupom dieťaťa do klubu Sport Kids Academy TEAM rodič vyplní a podpíše záväznú prihlášku, ktorú pošle naskenovanú mailom na monika@becool.sk alebo osobne odovzdá trénerovi.
◦ Členský príspevok je povinný na každý mesiac (obdobie september- jún) na dieťa podľa aktuálneho cenníka, bez ohľadu na deň nástupu do klubu. Platba za tréningy sa realizuje po zaevidovaní prihlášky. Platba sa realizuje vždy mesačne do 15.dňa v danom mesiaci.
◦ Odoslaním prihlášky a akceptovaním podmienok pre zápis do klubu, člen, resp. jeho zákonný zástupca prehlasuje, že nepozná dôvod (napr. zlý zdravotný stav), pre ktorý by sa nemohol zúčastňovať tréningov.
◦ Za neúčasť dieťaťa na tréningu nevzniká nárok na náhradu ani vrátenie poplatku za tréningy, ani za ospravedlnené hodiny. Rodič berie na vedomie, že častou neprítomnosťou svojho dieťaťa na tréningoch blokuje miesto inému dieťaťu, ktoré sa do klubu nedostalo.
◦ V prípade, že dieťa malo vážny úraz, zlomeninu alebo iné zranenie, ktoré zabraňuje možnosti trénovania je potrebné túto skutočnosť oznámiť mailom na monika@becool.sk, preukázať lekárske potvrdenie, a po ďalšej dohode s rodičom môže vedenie klubu dieťa od poplatkov za tréningy oslobodiť.
◦ V prípade, že sa rodič rozhodne, že dieťa už nebude navštevovať tréningy Sport Kids Academy TEAM je povinný toto oznámiť mailom na monika@becool.sk a dieťa z klubu odhlásiť.
◦ Každé dieťa navštevujúce tréningy Sport Kids Academy TEAM bude zaregistrované do Slovenského atletického zväzu pod klub Sport Kids Academy (SKABA).
◦ V prípade neprítomnosti dieťaťa je vhodné, aby rodič oznámil jeho neúčasť na
tréningu mailom na monika@becool.sk alebo trénerovi.

◦ Tréner preberá zodpovednosť za dieťa od zahájenia tréningu až do jeho ukončenia.
◦ Rodičia sú povinní si svoje deti vyzdvihnúť ihneď po ukončení tréningu.
◦ Počas tréningov a iných akcií usporiadaných športovým klubom je nutné dodržiavať pokyny trénerov.
◦ Do telocvične sa vstupuje len v čistých teniskách.
◦ Vzhľadom na prevádzkový poriadok plavárne a z hygienických dôvodov, je prítomnosť osôb na bazéne povolená „výlučne v plavkách a osprchovaný“. K bazénu je zakázané nosiť akékoľvek jedlo a nápoje. Z uvedených dôvodov nie je umožnený vstup rodičom k bazénu.
◦ Telocvičňa sa počas tréningu môže opúšťať len so súhlasom trénera.
◦ V telocvični je zakázané konzumovať akékoľvek jedlo.
◦ Dieťa si na tréning prinesie: športové oblečenie, čistú športovú obuv určenú do telocvične, pitie v nerozbitnej fľaši - všeobecná pohybová príprava resp. plavky, uterák, plavecká čiapka, plavecké okuliare, šľapky - plávanie.
◦ Počas štátnych sviatkov a prázdnin sa tréningy všeobecnej pohybovej prípravy nekonajú.
◦ Rodič berie na vedomie, že Sport Kids Academy, o.z., ako organizátor cvičenia, nezodpovedá za zranenia, či iné škody nespôsobené priamo cvičebným zadaním.
◦ Deti nie sú počas tréningu úrazovo poistené.
◦ Sport Kids Academy, o.z., ako organizátor cvičenia, si vyhradzuje právo na vylúčenie dieťaťa z klubu za opakované hrubé porušenie disciplíny a neuposlúchnutie pokynov trénera a taktiež za neuhradenie členského príspevku v riadnom termíne.